همایش نگار

محورهای همایش

پانل بیوشیمی
اعضای پانل: (آقای دکتر بیگدلی(رئیس پانل)،دکتر صالحی پور،دکتر زوار رضا-دکتر تقی خانی-دکتر حسین خانی)

محورهای پانل:
· اومیکسها(omics )
· مهندسی پروتئین و بیوسنسورها
· بیماریهای متابولیک ارثی و نورو دژنرتیو
· رابطه ساختار و عملکرد در ماکرومولکولها
· بیوشیمی مکمل ها و مخدرها
· آنزیم شناسی
· بیوشیمی بالینی

پانل ژنتیک
اعضای پانل : (دکتر صالحیان (رئیس پانل)-دکتر عنصری-دکتر شفقتی)

محورهای پانل :
· اپیدمیولوژی بیماریهای ژنتیکی در ایران
· روش نوین ژنتیک مولکولی در پاتولوژی بالینی
· سیتوژنتیک مولکولی در پاتولوژی بالینی
· سیتوژنتیک مولکولی
· اپی ژنتیک
· مهندسی ژنتیک
· ژنتیک سرطان

پانل ایمونولوژی
اعضای پانل : (دکتر شکرآبی(رئیس پانل)-دکتر محمد کریم رحیمی - دکتر ذاکر)

محورهای پانل :
· ایمونوژنتیک
· ایمونوشیمی
· ایمونوبیولوژی

پانل میکروبیولوژی
اعضای پانل: (دکتر محمد رهبر (رئیس پانل)-دکتر شهبانی-دکتر سید علی نجومی-خانم دکتر خنافری)

محورهای پانل :
· رویکردهای نوین سلولی و مولکولی در میکروبیولوژی بالینی
· رویکردهای نوین سلولی و مولکولی در میکروبیولوژی صنعتی- محیطی
· رویکردهای نوین سلولی و مولکولی در میکروبیولوژی غذایی

پانل فیزیولوژی-فارماکولوژی
اعضای پانل :( دکتر ابراهیمی(رئیس پانل) -دکتر عریان –دکتر ناصح-دکتر خدارحمی)

محورهای پانل :
فیزیولوژی-فارماکولوژی

پانل بیولوژی تکوینی
اعضای پانل : (دکتر پریور (رئیس پانل)-دکتر شیروی –دکتر میترا حیدری)

محورهای پانل :
· باروری و ناباروری
· تراتولوژی و جنین شناسی
· تکامل
· ترمیم
· سلولهای بنیادیstem cells

پانل بیوتکنولوژی
اعضای پانل: (دکتر کاظمی(رئیس پانل)-دکتر معمارنژاد-دکتر تفویضی-دکتر طهماسبی-دکتر آزاد منش)

محورهای پانل :
· بیوتکنولوژی صنعتی
· بیوتکنولوژی کشاورزی
· بیوتکنولوژی دارویی
· بیوتکنولوژی پزشکی
· بیوتکنولوژی غذایی
· بیوتکنولوژی میکروبی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )